Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Raporu Hazırlanması

atıksu arıtma tesisi fizibilite raporu
atıksu arıtma tesisi fizibilite raporu

Türkiye’ de 1960 yılında başlayan planlı kalkınma döneminde sanayi “lokomotif sektör” olduğu saptanmış ve ekonomik dengenin kurulması, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesi, belli bir hızda büyüme ve sanayileşmeye önem verilmesi gibi uzun vadeli hedefler belirlenmiştir. Belirlenen hedefler doğrultusunda; ülkede sanayinin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan pek çok teşvik tedbirlerinden biri olan Organize Sanayi Bölgeleri ( OSB ) uygulamalarına geçilmiştir.

Organize Sanayi Bölgeleri, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sektörlerden kurulu olması sebebiyle, atık sularının direk olarak şehir kanalizasyon sistemine ya da dere benzeri noktalara deşarjına izin verilmemektedir. Ancak yapılacak olan atık su önlem tesisleri ile belirlenen kriterlere getirilen atık suların deşarjına müsaade edilmektedir. Bu bağlamda her OSB, atık sularının belirlenen kriterlere getirilmesi için Atık Su Arıtma Tesisi yapmakla yükümlüdür. 

Atık Su Arıtma Tesisi inşası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan, bakanlığın 20.11.2018 tarih ve 2018/14 sayılı Atık Su Arıtma / Derin Deşarj Tesisi Proje Onayı Genelgesi’ne uygun olarak hazırlanan proje doğrultusunda OSB’ler tarafından gerçekleştirilmektedir. 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ( Madde 66/6) gereğince ortak atık su arıtma tesisi yatırımına katılımcılar, maliyetin %25’ini parsel büyüklüğüne, % 75’ini ise OSB yönetimince belirlenen debi ve kirlilik yükü oranlarında katılırlar, fakat günümüz ekonomik şartlarında katılımcılar bu maliyetleri karşılayamadıklarından, arıtma tesisi inşaat maliyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın OSB’lere sağladığı kredi imkanı ile gerçekleştirilmektedir.  Bu süreç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan proje verilerine bağlı kalmak kaydıyla hazırlanan Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik Uygulama Projeleri’nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylanmasına müteakip inşaata başlanması şeklinde gelişmektedir.

Organize Sanayi Bölgeleri; atık su açısından detaylı olarak incelenmesi gereken ve kurulması planlanan Atık Su Arıtma Tesisi’nin kapasitesi ile uygulanacak arıtma metodu açısından da hassasiyet gösterilmesi gereken alanlardır.

Atık Su Arıtma Tesisi yapımına karar veren bir OSB, bünyesindeki endüstri tesislerinden kaynaklanacak evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların çevreye ve canlı sağlığına zarar vermeyecek şekilde arıtılması ve bertaraf edilebilmesi için, yürürlükteki Çevre Kanununa uyulması koşulu ile öncelikle bir Atık Su Arıtma Tesisi Etüt ve Fizibilite Raporu’na ihtiyaç duymaktadır.

Fizibilite Raporu kapsamında;    

 • Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak ve/veya var olan işletmelerin sektörel bazda değerlendirilmesi,
 • 5 yıl içerinde faaliyete geçecek işletmelerin tespit edilmesi,
 • OSB bünyesindeki işletmelerde anket çalışması yapılarak, gerek mevcut durum gerekse 5 yıl içerisinde oluşabilecek kapasite artışı ile arıtma tesisine gelecek olan atık su debisinin belirlenmesi,
 • İşletmelerin kirlilik yüklerinin tespit edilmesi ile ilgili olarak analiz ve literatür çalışması yapılması,
 • Yapılacak olan atık su arıtma tesisinin kirlilik yüklerinin tespit edilmesi,
 • Proje raporu hazırlanması ve yapılacak olan arıtma tesisinin gelen kirlilik yüküne göre incelenerek, arıtma yönteminin seçilmesi
 • Arıtma tesisi kurulacak alanının topografik haritasının hazırlanması, 
 • Arıtma tesisi genel yerleşim planı hazırlanması,
 • Arıtma tesisi akım şeması hazırlanması,
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yerinde inceleme formu başvurusu,
 • Arıtma tesisi çıkış suyunun deşarj edileceği yer ile ilgili olarak gerekli durumda DSİ’den görüş alınması,
 • Arıtma tesisi yaklaşık yatırım ve işletme maliyetlerinin tespit edilmesi hususları değerlendirilmelidir.

Mevcut bir arıtma tesisi bulunması ve kapasite artışı planlanması durumunda, Fizibilite Raporu’nda ilave olarak;

 • Mevcut tesisin fiziksel durumu,
 • Mevcut tesisin kapasitesi ve arıtma yöntemi,
 • Kapasite artışına neden ihtiyaç duyulduğu,
 • Kapasite artışı sonrası mevcut tesisin hangi ünitelerinin kullanıma devam edeceği hususları detayları ile değerlendirilmelidir.

Talep edildiği taktirde, gerek OSB bünyesinde gerekse farklı statüde faaliyet göstermekte olan sanayi kuruluşlarına da atıksu arıtma tesisi  prosesi , işletme , yatırım maliyeti , teknoloji seçimleri ve projelendirme  konularında Fizibilite Raporu hazırlanabilmektedir.

Hazırlanmış olan Fizibilite raporları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı projeler kapsamında yapılacak olan arıtma tesislerine ait Mimari, Statik, Mekanik , Tesisat , İklimlendirme , Havalandırma ve Elektrik Uygulama Projeleri’nin hazırlanması konularında, Damla Arıtma ve Çevre Teknolojileri olarak, 25 yıllık tecrübemizle hizmeti  vermekteyiz.