Atıksu Arıtma Tesisi Müşavirlik Hizmetleri

atıksu arıtma tesisi müşavirlik hizmetleri
atıksu arıtma tesisi müşavirlik hizmetleri

Arıtma Tesisi Proje Yapımı,imalat ve tesis işletilmesi ile ilgili olarak müşavirlik hizmetleri

İhalesi tamamlanmış ve yapım sürecine geçmekte olduğunuz İçme Suyu, Evsel ve / veya Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi ve Organize Sanayi bölgeleri ve Fabrikalar arıtmalarının yapımı süreçlerinde firmamız Mühendisleri tarafından yapılması ve kontrol edilmesi amacı ile müşavirlik hizmeti verilmesi,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 20/11/2018 tarih ve 53177711-010.06.02-213601 sayılı Atıksu Arıtma /Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı genelgesinde belirtilen proje hazırlama kriterlerini sağlamaktadır. Ek-1 ve Ek-2 kapsamındaki tüm kurum, kuruluş ve işletmelere Bakanlık ve İl Çevre Şehircilik Müdürlükleri onaylı “Atıksu Arıtma Tesisi Projelerlilerinin Hazırlanması.

Gerekli kurumlardan onay alınan projelere uygun olarak Statik, Mekanik, Elektrik ve Otomasyon Uygulama Projeleri Hazırlanması

Yapılacak tüm işlere ait detaylı şartname ve keşiflerin hazırlanarak tesisi yaklaşık maliyetlerin oluşturulması ve ihale dosyası hazırlanması.

Arıtma tesisi laboratuar kurulumu ve tesisin işletilmesi esnasında gerekli olabilecek parametrelerin belirlenmesi  ve analizlerin sıklıkların tespit edilmesi ve bu ölçümlerin işletme şartlarında yapılması ile ilgili olarak  şartnamelerin ve dokümanların oluşturulması

Mevcut projelerin incelenmesi, hazırlanmış olan projelerin hidrolik olarak kontrollerinin yapılması, gerekmesi durumunda , sahada organize bünyesinde görev yapmakta olan haritacınız ile sahada ölçümler yapılarak proje saha ve boru kotlarının kontrolün yapılması ve rapor hazırlanması,

Ekipman, enstrüman, boru, vana, ekipman imalatları vb tüm arıtma kalemlerinin incelenmesi ve proses ile projelerin birlikte değerlendirilmesi.

İhale kapsamında hazırlanmış olan teknik şartnamelerin incelenmesi, temin edilecek olan tüm ekipman ve malzemelerin şantiye sahasına indirilmeden önce teknik ve şartnameye uygunluklarının kontrol edilmesi, kalite belgelerinin kontrol edilerek getirilecek olan malzemelere olur/uygunluk verilmesi.

İhale kapsamında temin edilecek ekipman, ünite ve malzemelere ait fabrika testleri gidilmesi ve test istenecek malzeme ve ekipmanların tespit edilmesi ve değerlendirilmesi

İhale kapsamında müteahhit firma tarafından temin edilecek ekipmanlarda enerji verimliliği açısından kontrol edilmesi ve buna ait rapor hazırlanması.

İhaleyi alan firma tarafında hazırlanacak olan günlük şantiye raporlarının incelenmesi ve tesiste yapılan işlere ait günlük rapor hazırlanması ve buna ait kayıtların tutulması

Atıksu Arıtma Tesisi ihalesini alan istekliye yapılacak olan ödemelerin hakkedişlerinin karşılığı olan işlerin yapılıp yapılmadığının kontrolü ve hakkediş raporlarını gerçekleştirilecek denetim sonrasında uygun ise onaylanması uygun değil ise eksik ya da tamamlanmamış işlerin neler olduğunu idareye yazılı olarak bildirilerek ve eksikliklerin giderilmesini sağlanması,

İhaleyi alan firmanın temin ettiği malzemelerin malzeme ve teknik şartnamelerine uygunluğunun kontrolü, sertifika ve depolama şartlarının kontrol ve denetimlerinin yapılması,

Yapım işini üstlenen firmatarafından hazırlanan iş programının kontrol edilerek onaylanması ve bu iş programına göre kontrol ve denetimlerin yapılarak belirlenen periyotlarla raporların işverene sunulması,

Atıksu Arıtma Tesisi montaj ve işletme işini üstlenen firmatarafından hazırlanan iş başlama ve iş bitirme dosyalarının kontrol ederek onaylanması,

Mekanik kapsam montajlarının yapılması öncesinde mevcut inşaai yapıların tek tek su ile doldurularak ıslak testlerinin yapılması ve sızdırmazlığının kontrol edilmesi gerekmektedir. İzolasyon ile ilgili sıkıntı olan ünitelerde gerekli izolasyon önlemlerinin alınarak sızdırmazlığın sağlanmalıdır. Bu amaçla yapılan ünitelerde sızdırmazlık testlerinin kontrollerinin yapılması.

Tesis imalat ve montajlarının yapılması esnasında gerekmesi durumunda projeleri hazırlayan firma, müteahhit ile gerekli yazışmaların yapılması ve koordinasyonun sağlanması ve işin tekniğine uygun olarak yapılmasının sağlanması

İşin yapımı ve işletilmesi esnasında görevlendireceğiniz Elektrik, Makine, Çevre ve İnşaat mühendisleri ile koordineli bir şekilde çalışılarak tesis yapımı ve işletilmesi aşamasında gerekli olabilecek detaylar konusunda bilgilendirme yapmak koordinasyon sağlamak.

Arıtma tesisi imalatlarının yapılmasını müteakip , performans testlerinin yapılması esnasında gerekli kontrollerin yapılması

Temin edilen ekipmanların  ( Tedarikçi firmalar )  devreye alınması esnasında sahada bulunarak ekipmanların devreye alınma işlemlerin yapılması ve eksiklik ve aksaklık bildirilen notların müteahhit tarafından tamamlanmasının sağlanması.

Tesis devreye alınmasını müteakip , tesis işletme esnasında işletme bakım ve laboratuar kayıtlarının takiplerinin yapılması

İhaleyi alan firma tarafından hazırlanması gerekli olan işletme ve bakım talimatnamelerinin incelenerek gerekli düzenleme ve kontrollerin yapılması

Tesis işletmeye alınmasını müteakip bölgede bulunan işletmelerin değerlendirilerek ön arıtma istenecek işletmelerin tespit edilmesi ve organize ve işletmeler ile ilgili değerlendirmeler yapılması.

Mevcut işletmelerden  gelen atık suların takip edilmesi ve tesis işletilmesini olumsuz yönde etkilen işletmelerin tespit edilmesi ve buna ait raporların hazırlanması

Tesisin yüklenici gözetiminde çalıştırılması esnasında temin edilecek işletme personeli ile birlikte arıtma tesisinin düzenli olarak işletmesinin takip edilmesi, tesisteki ekipmanların bakımlarının kontrol edilmesi ve laboratuar işletme kayıtlarının takip edilmesi ve müteahhit firma ve organize bünyesindeki personel ile gerekli iletişim ve organizasyonun sağlanması

Tesis aylık ve yıllık işletme maliyetlerinin tespit edilmesi ve buna ait raporlar hazırlanması

Geçici ve kesin kabul işlemlerine iştirak edilmesi,

İşlere ait her türlü kayıtların tutulması ve arşivlenmesi ve iş sonunda işverene teslim edilmesi.

atıksu arıtma mühendislik danışmanlık hizmeti
atıksu arıtma mühendislik danışmanlık hizmeti