Atıksu Önlem Tesisi Nedir

atiksu önlem tesisi
atiksu önlem tesisi

İşletmelerin oluşturdukları atık suların, kanalizasyon deşarj limitlerinde belirlenen değerlerde atıksu deşarj yapmalarını sağlamak amacı ile yapılan kanalizasyon öncesi ön arıtma üniteleridir.Her işletmenin oluşturacağı kirliliğe göre dizayn edilerek belediye, kanalizasyon idareleri ve organize sanayi bölgelerinde belirlenen kanalizasyon deşarj limitlerinde atıksuyun ön arıtma ünitesinden geçirilerek kanalizasyona deşarjı sağlanmaktadır. Burada amaç öncelikli olarak kanalizasyon sisteminin işletmelerden kaynaklanacak kirleticilerden korunması ve tıkanmasının engellenmesi ikinci amaç ise kanalizasyon şebekesi ile arıtma tesisine giden atık suların mevcut arıtma tesisi kirlilik yüklerini artırmasını engellemektir. Yüksek kirlilik üreten işletmeler kaynağında kendi oluşturdukları kirlilikleri bertaraf etmekle yükümlüdür. Bu konu ile ilgili olarak idareler kanalizasyon bağlı formları düzenleyerek işletmeler GSM ruhsatı verme aşamalarında işletmeleri oluşturdukları atıksular açısından değerlendirmeye almaktadır.

Atık sularının özellikleri kanalizasyon sistemine doğrudan bağlanması uygun görülmeyen endüstriyel atıksu kaynakları, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Belgesinde belirtilen esasları sağlamak şartıyla, her türlü kuruluş, işletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları kendilerine ait olmak üzere bir ön arıtma düzenini kurar ve işletirler. Şayet mal sahibi Alt Yapı İdaresi ( Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlükleri ve  Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri )  verilen süre içerisinde gerekli ön arıtma düzenini kurmamakta ısrar ederse Alt Yapı İdaresi ( Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlükleri ve Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri )  tarafından cezai işlemler uygulanır.

Herhangi bir atıksu toplama havzasında atıksu debisi veya kirlenme yükü, o kanalizasyon şebekesinin taşıdığı toplam debi ve kirlenme yükünün %10’danfazla olan endüstriyel atıksu kaynakları teknik özellikleri Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Belgesinde verilecek esaslara göre alıcı ortam standartlarına uyma şartı ile bir tam arıtma tesisini kurmak ve işletmekle yükümlü tutulabilirler. Bu durumda 4 Eylül 1988 tarihinde yayımlanan Su Kirliliği Kontrol yönetmeliği esaslarında belirtilen alıcı su ortamına doğrudan boşaltım ilke ve atıksu standartları geçerlidir.

Yeni kurulacak her endüstriyel atıksu kaynağı kanalizasyon idaresi tarafından  alacağı başvuru formunu doldurup bildirimde bulunmak zorundadır. Başvuru formundaki bilgilerin doğru olması, istenen biçimde düzenlenmiş olması ve bu bilgilerin sorumluluğunun teknik bir eleman yada kuruluşça yüklenilmiş olması şarttır.

Taşınmazın çıkardığı atık ve atıkların miktar ve özelliklerine ilişkin bilgilerin Alt Yapı İdaresi                            ( Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlükleri ve  Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri )  yeterli görülmemesi halinde, belgeleme işlemi bizzat İdare ve İdarenin uygun göreceği yetkili kuruluş tarafından yapılır ve bedeli gerektiğinde ilgili atıksu kaynağının sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerden tahsil edilir. Alt Yapı İdaresi başvuru formunu inceleyip değerlendirdikten sonra, o tesisin atık suyu için bir Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı düzenler. Verilen ruhsat belgesinde endüstriyel atıksu deşarjlarının hangi koşullarla kanalizasyon şebekesine verilebileceği, atık sularda aranılacak özellikler, eğer gerekli ise ön arıtma koşulları, ön arıtma işlemi sonucunda oluşacak çamurun uzaklaştırılma esasları, kontrol düzeni ve belgeleme yükümlülüğü ile ödenecek “Kirlilik Önlem Payı” esasları ayrıntılı olarak belirtilir. Ruhsat işleminin tamamlanması ve onayı için Alt Yapı İdaresi tarifeler listesinde belirlenmiş bulunan ruhsat ve kontrol ücreti alınır.

Kanalizasyona yapılacak her bir endüstriyel atıksu deşarjı için ayrı bir ruhsat alınması gerekir.

Ruhsatta belirtilen koşullar dışında kanalizasyon şebekesinden yararlanma ve alıcı ortama boşaltma yasaktır.

Kanalizasyon şebekesi haricinde diğer alıcı ortama deşarj yapan endüstriyel atıksu kaynaklarının atıksuları için kısıtlamalar, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre değerlendirilir.

Deşarj standartlarının sağlanması amacıyla atık suların yağmur suları, soğutma suları gibi kirli olmayan proses dışı sularla seyreltilmesi kesinlikle yasaktır.
Atıksu debisi veya herhangi bir parametre itibariyle kirletme yükü o havzada kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün % 1’inden düşük veya 50 m3/günden daha az debideki endüstriyel atıksu kaynakları “önemsiz kirletici kaynak” olarak tanımlanır.

Atıksu Önlem Tesisi Kurulum Aşamaları

 • Öncelikle endüstriyel kuruluş ile tesisi hazırlayacak firma arasında sözleşme hazırlanır.
 • Yapılan sözleşmenin bir nüshası Alt Yapı İdaresine ( Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlükleri ve  Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri )dilekçe ile bildirilir.
 • Firma endüstrinin Alt Yapı İdaresini ( Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlükleri ve  Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ) tarafından belirlenmiş standartlara göre projesini hazırlar.
 • Hazırlanan proje ilk olarak ÇMO (Çevre Mühendisleri Odası) tarafından onaylanır.
 • Onaylanan proje Alt Yapı İdaresini ( Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlükleri ve  Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ) sunulur.
 • Proje Alt Yapı İdaresini ( Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlükleri ve Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri )  tarafından da onaylandığı takdirde inşaat ( yapım ) aşamasına geçer.
 • inşaat ( yapım ) aşaması bitince Alt Yapı İdaresini ( Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlükleri ve  Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ) yetkilileri kontrole gelir ve projeyi teslim eder.
 • Projeye uygunluk yazısı verilir.
 • Numune alınır.
 • Kanalizasyon Bağlantı İzni verilir. .
atiksu önlem tesisi
atiksu önlem tesisi

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Atıksu altyapı tesisleri yönetimi: Mahallin en büyük mülki amirinin bilgi, denetim ve gözetimi altında atıksu altyapı tesislerinin inşası, bakımı ve işletilmesinden sorumlu olan, büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerini; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetimini, küçük sanayi sitelerinde kooperatif başkanlıklarını; serbest ve/veya endüstri bölgelerinde bölge müdürlüklerini; kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgelerinde, turizm merkezlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığını veya yetkili kıldığı birimleri, mevcut yerleşim alanlarından kopuk olarak münferit yapılmış tatil köyü, tatil sitesi, turizm tesis alanlarında site yönetimlerini veya tesis işletmecilerini,

Atıksu kaynakları: Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atıksuların oluşumuna yolaçan konutlar, ticari binalar, endüstri kuruluşları, maden ocakları, cevher yıkama ve zenginleştirme tesisleri, kentsel bölgeler, tarımsal alanlar, sanayi bölgeleri, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve benzeri kurum, kuruluş ve işletmeler ve alanlardır.

Bunlardan;

 1. a) Her atıksu havzasında, atıksu debisi veya herhangi bir kirlilik parametresi itibariyle (kg/gün) veya başka uygun bir birim cinsinden ifade edilen kirletici yükü o havzada kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün % 1 inden fazla olan veya endüstriyel atıksularda günlük debisi 50 m3den daha fazla olan veya tehlikeli ve zararlı atıklar içeren endüstriyel atıksu kaynakları önemli kirletici atıksu kaynaklarını,
atıksu önlem tesisi kurulumu
atıksu önlem tesisi kurulumu

                                          SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ 

 • TABLO 25: ATIKSULARIN ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNE DEŞARJINDA              

                             ÖNGÖRÜLEN ATIKSU STANDARTLARI

 

PARAMETRE

KANALIZASYON SISTEMLERI TAM ARITMA ILE SONUÇLANAN ATIKSU ALTYAPI TESISLERINDE KANALIZASYON SISTEMLERI DERIN DENIZ DEŞARJI ILE SONUÇLANAN ATIKSU ALTYAPI TESISLERINDE
Sıcaklık (˚C) 40 40
pH 6.5-10.0 6.0-10.0
Askıda katı madde (mg/L) 500 350
Yağ ve gres (mg/L) 250 50
Katran ve petrol kökenli yağlar (mg/L) 50 10
Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) (mg/L) 4000 600
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) (mg/L) 400
Sülfat (SO4=) (mg/L) 1700 1700
Toplam sülfür (S) (mg/L) 2 2
Fenol (mg/L) 20 10
Serbest klor (mg/L) 5 5
Toplam azot (N) (mg/L) – (a) 40
Toplam fosfor (P) (mg/L) – (a) 10
Arsenik (As) (mg/L) 3 10
Toplam siyanür (Toplam CNˉ) (mg/L) 10 10
Toplam kurşun (Pb) (mg/L) 3 3
Toplam kadmiyum (Cd) (mg/L) 2 2
Toplam krom (Cr) (mg/L) 5 5
Toplam civa (Hg) (mg/L) 0.2 0.2
Toplam bakır (Cu) (mg/L) 2 2
Toplam nikel (Ni) (mg/L) 5 5
Toplam çinko (Zn) (mg/L) 10 10
Toplam kalay (Sn) (mg/L) 5 5
Toplam gümüş (Ag) (mg/L) 5 5
Clˉ (Klorür) (mg/L) 10000
Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri(MBAS) (mg/L) Biyolojik olarak parçalanması Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olmayan maddelerin boşaltımı prensip olarak yasaktır.
 1. a) Bu parametrelere atıksu değerlendirilmesinde bakılmayacaktır.
 2. b) Bünyesinde %2’den fazla inert KOİ içeren ve toplam KOİ değeri 5000 mg/L den fazla olan kuvvetli organik atıksular için KOİ yerine BOİ5 değeri esas alınır.

 

13.05.2016 tarih 10 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurul Kararı ve 02.06.2016 tarihli 9 Eylül Gazetesi yayımı ile yürürlüğe girmiştir.

EK.1: TABLO 1. Atıksuların Şehir Atıksu Altyapı Tesislerine Deşarjında Öngörülen Atıksu Standartları:

 

Parametre                                                                            İZSU Standartları

Sıcaklık                                                                                                   40

pH                                                                                                    6.5 – 9

Askıda Katı Madde (AKM) (mg/lt)                                        350

Yağ ve Gres (mg/lt)                                                                            100

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) (mg/lt)                              800

Sülfat (SO4)  (mg/lt)                                                                         1000

Sülfür (S=) (mg/lt)                                                                                  2

Fenol  (mg/lt)                                                                                                     10

Serbest Klor (S.Cl) (mg/lt)                                                                    5

Arsenik (As) (mg/lt)                                                                                3

Toplam Siyanür (Top.CN) (mg/lt)                                                      10

Kurşun (Pb) (mg/lt)                                                                                3

Kadmiyum (Cd) (mg/lt)                                                                          2

Toplam Krom (Cr) (mg/lt)                                                                     5

Civa (Hg) (mg/lt)                                                                     0.2

Bakır (Cu) (mg/lt)                                                                                    2

Nikel (Ni) (mg/lt)                                                                                     5

Çinko (Zn) (mg/lt)                                                                                 10

Kalay (Sn) (mg/lt)                                                                                    5

Katran ve Petrol Kökenli Yağlar (mg/lt)                                           50

Klorür (Cl-) (mg/lt)                                                                           5000

Gümüş (Ag) (mg/lt)                                                                                5

Yüzey aktif madde                                         Biyolojik olarak parçalanmayan

Yüzey Aktif Madde boşaltımı yasaktır.

Ön Arıtma Gereği Nedir ;

MADDE – 11

Atıksuların özellikleri kanalizasyon sistemine direkt deşarjı uygun  görülmeyen endüstriyel atıksu kaynakları deşarj kalite kontrol ruhsatlarında belirtilen esasları sağlamak üzere 2560/3009 sayılı yasanın 19.maddesi uyarınca her türlü kuruluş, işletme, bakım kontrol ve belgeleme harcamaları kendisine ait olmak üzere gerekli ön arıtma düzenini kurar ve işletirler. Ön arıtma sistemleri aşağıdaki koşullar esas alınarak gerçekleştirilir.

Ön arıtma koşulları, kanalizasyon şebekesinin, atıksu havzalarının ve deşarj edildikleri alıcı ortamların özellikleri göz önüne alınmak sureti ile belirlenir. Her atıksu havzasında atıksu debisi veya herhangi bir kirlilik parametresi itibariyle (kg/gün) veya başka uygun bir birim cinsinden ifade edilen kirletici yükü o havzada kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %1’inden fazla olan veya endüstriyel atıksularda günlük debisi 50 m3ve daha fazla olan veya tehlikeli ve zararlı atıksu içeren endüstriyel atıksu kaynakları “önemli kirletici kaynaklar” olarak tanımlanır.

Kanalizasyon şebekesinden yararlanan veya bölgesinde kanal şebekesi projelendirilmiş olan önemli kirletici kaynakların endüstriyel atıksu özellikleri Tablo l’de belirlenen kalite ölçülerinin herhangi birinden yüksek ise ön arıtma uygulanır. Endüstriyel atıksuyun karakterlerinin belirlenmesinde anlık veya kompozit numuneler esas alınır.

13.05.2016 tarih 10 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurul Kararı ve 02.06.2016 tarihli 9 Eylül Gazetesi yayımı ile yürürlüğe girmiştir.

Bu maddenin a bendinde tanımlanan önemli kirletici kaynaklara yönetmeliğin ekindeki Tablo 2’de verilen analizlenmesi zorunlu atıksu parametrelerine ve Atıksu Yönergesindeki uygulama esaslarına göre denetimler yapılır.

Uygulanması öngörülen ön arıtma veya tam arıtma düzenini İZSU onaylamakla birlikte yöntem önermek yükümlülüğünde değildir. Onaylanmak üzere İZSU’ya sunulan üç nüsha proje en fazla üc defa revize edilir. Üçüncü revizyon sonunda onaylanması uygun görülmeyen proje geri iade edilir. İade edilen proje onaylanmak üzere idareye yeniden verilemez. Proje bir ay içinde yeniden hazırlanarak onaylanmak üzere İZSU’ya verilir. Proje onayının İZSU’ca yapılmış olması tesis yeterliliği ve standartların sağlanması açısından kirletici kaynakların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Endüstriler ön veya tam arıtma prosesi sonucu çıkan çamurları bertaraf etmekle sorumlu ve yükümlüdürler. Çamur bertarafı için ilgili kurumun vereceği izne bağlı olarak ücret karşılığı deponi sahaları yada çamur giderme tesislerinden yararlanabilinir.

13.05.2016 tarih 10 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurul Kararı ve 02.06.2016 tarihli 9 Eylül Gazetesi yayımı ile yürürlüğe girmiştir.

EK.2: TABLO 2. Sektörlere Göre Analizlenmesi Zorunlu Parametreleri ve k değerleri

Sektör

Kodu

Sektör

Birim Kodu

K*

Katsayısı

Sektör Birim Adı Analizlenmesi Zorunlu

Atıksu Parametreleri

 

GIDA SANAYİ

 

1

 

1 1,3 Un ve Makarna Üretimi PH, AKM, KOI

 

1

 

2 1,3 Maya Üretimi PH, AKM, KOI,Yağ
1

 

3 1,6 Süt ve Süt Ürünleri PH, AKM, KOI, Yağ
1 4 1,9 Yağlı Toh.Dan Yağ Çık. ve Sıvı Yağ Rafin.- Zeytinyağ Hariç PH, AKM, KOI, Yağ
1 5 1,3 Zeytinyağı, Sabun Üretimi. Katı Yağ Rafin. PH, AKM, KOI, Yağ,

 

1

 

6 1,3 Mezbahalar ve Entegre Et Tesisleri PH, AKM, KOI, Yağ
1

 

7 1,3 Balık ve Kemik Unu Üretimi PH, AKM, KOI
1

 

8 1,6 Hayvan Kesimi Yan.Ür.İşl. vb.Tesisler PH, AKM, KOI, Yağ
1

 

9 1,6 Sebze, Meyve Yıkama ve İşl. Tesisleri PH, AKM, KOI
1

 

10 1,5 Bitki İşleme Tesisleri ve Benzerleri PH, AKM, KOI
1

 

11 1,3 Şeker Üretimi vb. PH,AKM,KOİ
1

 

12 3,5 Tuz İşletmeleri PH, AKM, KOI,
1

 

13 1,3 Tarla Balıkçılığı PH, AKM, KOI
1

 

14 1,3 Su Ürünleri Değerlendirme PH, AKM, KOI, Yağ
1 15 1,3 Büyükbaş, küçükbaş hayvan besiciliği ve tavuk haneler PH, AKM, KOİ
1 16 1,3 Yem Üretimi PH,AKM, KOİ
1

 

17 1,3 Yemek Üretim Yerleri PH, AKM, KOI, Yağ
1

 

18 Proses Atıksuyu Olmayan End.
 

İÇKİ SANAYİ

 

2

 

1 1,3 Alkolsüz İçkiler Meşrubat Üretimi ve  Benzerleri PH, AKM, KOI
2

 

2 2,6 Alkol, Alkollü İçki Üretimi ve Benzerleri PH, AKM, KOI
2

 

3 1,4 Malt Ürt.Bira İmali ve Benzerleri PH, AKM, KOI
2

 

4 1,3 Melastan Alkol Üretimi PH,AKM, KOİ
2

 

5 Proses Suyu Olmayan İşletmeler
 

MADEN SANAYİ

 

3

 

1 1,3 Kadmiyum Metali, Demir ve Demir Dışı Metal Cevherleri ve Endüstrisi, Çinko Madenciliği, Kurşun ve Çinkonun, Rafinize Edildiği Tesisler, Kalsiyum, Florür,  Grafit,ve Benz.Cevherlerin Haz.  

PH, AKM, KOİ, Pb, T.CN,Zn, Hg, Cd, Cu, T.Cr

3

 

2 1,3 Kömür Üretimi ve Nakli PH, AKM, KOI
3 3 1,3 Metalik Olmayan Maden San.(Bor Cevheri) PH, AKM, KOI, Yağ

 

3

 

4 1,3 Seramik ve Topraktan Çanak – Çömlek Yapımı ve Benzerleri PH, AKM, KOI, Yağ,Pb, Cd,Zn

 

 

 

Sektör

Kodu

Sektör

Birim Kodu

K*

Katsayısı

Sektör Birim Adı Analizlenmesi Zorunlu

Atıksu Parametreleri

3

 

5 1,3 Çimento, Taş Kırma,Karo, Plaka İmalatı, Mermer İşleme, Toprak San.vb. PH, AKM, T.Cr
3 6 1,3 Kadmiyum Bileşiklerinin İmali PH,AKM, KOİ, Cd

 

3

 

7 Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler
 

CAM SANAYİ

 

4

 

1 1,3 Cam Sanayi PH, AKM, KOI, SO4, Pb, Ni,Ag
4

 

2 Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler
 

KÖMÜR HAZIRALAMA, İŞLEME VE ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ

 

5

 

1 1,3 Taş Kömürü ve Linyit Kömürü Hazırlama PH, AKM, KOİ, Yağ,T.CN, T0
5

 

2 3,6 Kok Ve Havagazı Üretimi ve Benzerleri PH,AKM,KOI,Yağ, T.CN, Fenol, T 0
5

 

3 1,3 Termik Santraller ve Benzerleri PH, AKM, KOİ, Yağ,T.CN, T0
5

 

4 1,3 Nükleer Santraller T 0
5

 

5 1,3 Jeotermal Kaynaklar, ve Çeşitli Amaçlarla Kullanılan Sıcak Sular PH, KOİ, Yağ,T.CN, T 0
5

 

6 1,3 Soğutma Suyu ve Benzerleri PH, AKM, Yağ, T 0
5

 

7 1,3 Kapalı Devre Çalışan End.Soğ.Suları PH,AKM,KOİ,S.Cl, Zn
5 8 1,3 Fuel Oil Ve Kömürle Çal. Buhar. Kaz. Soğ.Suları PH,AKM
5

 

9 Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler
 

TEKSTİL SANAYİ

 

6

 

1 1,3 Açık Elyaf,İplik Üretimi ve Terbiye PH,AKM,KOİ,Yağ,S.Cl, T.Cr, S=
6 2 1,3 Dokunmuş Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri

 

PH, AKM, KOİ, S.Cl T.Cr,S=, Fenol
6

 

3 1,6 Pamuklu Tekstil ve Benzerleri PH, AKM, KOI,Yağ,T.Cr, S. Cl., S=,
6 4 1,4 Yün Yıkama, Terbiye, Dokuma vb.

 

PH, AKM, KOI,Yağ,T.Cr, S. Cl., S=
6

 

5 1,3 Örgü Kumaş Terbiyesi  Benzerleri PH,AKM,KOİ, Yağ, T.Cr, S.Cl, S=, Fenol
6

 

6 1,3 Halı Terbiyesi ve Benzerleri PH, AKM, KOİ,Yağ,S.Cl, T.Cr, S=, Fenol
6

 

7 1,3 Sentetik Tekstil Terbiyesi ve Benzerleri PH, AKM,KOI, S=, Fenol, Zn,
6

 

8 3,7 Tekstil Ürünleri Yıkama, Boyama vb. PH, AKM, KOİ, S.Cl, S=

 

6 9 Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler  

 

 

PETROL SANAYİ

 

7 1 1,3 Petrol Raf.ve Benzerleri PH, AKM, KOI, Yağ, S=, T.CN, Fenol,T.Cr
7 2 1,3 Petrol Dolum Tes.ve Benzerleri

 

PH, AKM, KOI,Yağ,S=,T.CN, Fenol
7 3 1,3 Hidrokarbon Üretim Tesisleri PH, AKM, KOİ,Yağ, S.Cl, S04, Fenol, T.CN, S=, Hg,Cd,Zn,Pb,T.Cr

Cu

7 4 Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler  

 

 

 

Sektör

Kodu

Sektör

Birim Kodu

K*

Katsayısı

Sektör Birim Adı Analizlenmesi Zorunlu

Atıksu Parametreleri

 

DERİ, DERİ MAMÜLLERİ VE BENZERİ SANAYİ

 

8 1 7

 

Deri, Deri Mamülleri vb.

Sanayi

PH, AKM, KOI, Yağ,T.Cr, S=
8 2 Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler  

 

 

SELÜLOZ, KAĞIT, KARTON VE BENZERİ SANAYİ

 

9

 

1 1,3 Yarı Selüloz Üretimi PH,AKM,KOİ
9 2 1,3 Hurda, Kağıt, Saman ve Kağıttan Ağartılmamış. Selüloz.Üretimi PH,AKM,KOİ
9

 

3 1,3 Ağırtılmış Selüloz Üretimi PH,AKM,KOİ
9

 

4 1,3 Saf Selüloz Üretimi PH,AKM,KOİ
9

 

5 1,3 Nişasta Katkısız Kağıt PH,AKM,KOİ
9

 

6 1,3 Nişasta Katkılı Kağıt PH, AKM, KOI
9 7 1,3 Saf Selülozdan Elde Edilen Çok İnce Dokulu Kağıt PH,AKM,KOİ
9

 

8 1,3 Yüzey Kaplamalı, Dolgulu Kağıt PH,AKM,KOİ
9 9 1,3 %5’den Fazla Odun Lifleri İhtiva Eden Ancak Kırpıntı Yüzdesi Yüksek Olmayan Kağıt PH,AKM,KOİ
9 10 1,3 Kırpıntı Kağıttan İmal Edilen Kağıt

 

PH,AKM,KOİ
9

 

11 1,3 Parşömen Kağıtı PH,AKM,KOİ
9

 

12 1,3 Matbaa,Film, Baskı vb. Atölyeler PH, AKM, KOI, Yağ, SO4 , S=, Zn
9 13 Proses Atık suyu Olmayan İşletmeler  

 

 

KİMYA SANAYİ

 

10

 

1 1,3 Klor-Alkali Üretimi PH,AKM,KOİ,Hg
10 2 1,3 Perborat, ve Diğer Bor Ürünleri Sanayi PH, AKM, KOI, Yağ

 

10

 

3 1,3 Zırnık Üretimi ve Benzerleri PH,AKM,KOİ,Yağ, S=
10

 

4 1,3 Boya Üretimi ve Benzerleri PH, AKM, KOI, Yağ
10 5 1,5 Boya, Boya Hammadde ve Yard.Mad.Üretimi ve Benzerleri PH, AKM, KOI, Yağ,Pb,T.Cr,Zn,Cd,

T.CN

10

 

6 1,3 İlaç Üretimi ve Benzerleri PH, AKM, KOI
10 7 1,3 Gübre üretimi vb.Azot ve Nutrient İçeren Kompoze Gübre Üretimi PH, KOİ,AKM,Cd
10 8 1,3 Gübre Üretimi vb.Sadece Azot İçeren Gübre Ürt.

 

PH,AKM,KOİ
10 9 1,3 Gübre Üretimi vb.Fosforik Asit ve / veya Fosfatlı Kayadan Fosfatlı Gübre Üretimi PH,AKM,KOİ, Cd
10 10 1,3 Plastik Mad.İşl.ve Plastik Mal.Ür.

 

PH, AKM, KOI, Yağ,
10

 

11 1,3 Tıbbi ve  Zirai Müst.Ürt. ve Benzerleri PH, AKM, KOI
10

 

12 1,3 Deterjan Üretimi ve Benzerleri PH, AKM, KOI, Yağ, YAM
10

 

13 1,3 Kauçuk Ürt. ve Benzerleri PH, AKM, KOİ
10

 

14 1,3 Petrokimya ve Hidrokarbon Ür.Tes. PH,AKM,KOİ,Yağ,Fenol, T.CN, S=, Hg, Cd, Zn,Pb, T.Cr, Cu

 

 

Sektör

Kodu

Sektör

Birim Kodu

K*

Katsayısı

Sektör Birim Adı Analizlenmesi Zorunlu

Atıksu Parametreleri

10

 

15 1,3 Soda Üretimi PH,AKM, Cl
10

 

16 1,3 Karpit Üretimi PH, AKM, TCN,S.Cl
10

 

17 1,3 Baryum Bileşikleri Üretimi PH,AKM,KOİ, S=
10

 

18 1,3 Dispeng Oksitler Üretimi PH,AKM,S.Cl, Cl
10 19 1,3 Alkaloid Üretim Tesisleri PH, AKM, KOI

 

10 20 Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler  

 

 

METAL SANAYİ

 

11 1 1,8 Demir Çelik Üretimi – Genelde Demir Çelik Üretimi

 

PH, AKM, KOI, Yağ,Pb, Zn
11

 

2 1,3 Demir Çelik Üretimi – Demir Çelik İşleme Döküm Tes. PH, AKM, KOİ
11

 

3 1,3 Demir Çelik Üretimi – Demir Çelik İşl. Boru Üretimi PH,AKM,KOİ
11

 

4 1,3 Demir Çelik Üretimi – Demir Çelik İşl. Teneke Üretimi PH,AKM,KOİ
11 5 1,3 Demir Çelik Üretimi – Demir Çelik İşl.Kurşunlama ve Patentleme Üniteleri PH,AKM,Pb
11 6 1,3 Genelde Metal Hazırlama ve İşleme

 

PH, AKM, KOI, Yağ, T.Cr. T.CN,Pb, S=, Hg, Cd, Cu, Ni, Zn,Ag, S.Cl
11

 

7 1,3 Galvanizleme PH, AKM, KOI, Yağ, Pb,T.Cr. T.CN,Cd, Cu, Ni, Zn,Ag,SCl
11

 

8 1,3 Dağlama İşlemi PH,AKM,KOİ,Yağ, T.Cr, Cu, Ni, Zn,S.Cl
11

 

9 1,3 Elektrolik Kaplama,Elektroliz Usulü İle Kaplama PH,AKM,KOİ,Yağ, T.Cr,Zn,Cd,S.Cl
11

 

10 1,3 Metal Renklendirme PH, AKM, KOI, Yağ, T.Cr, Ni,S.Cl
11

 

11 1,3 Sıcak Galvanizleme Çinko Kaplama Tesisleri PH,AKM,KOİ,Yağ,Cd,Zn
11 12 1,3 Su Verme Sertleştirme Tesisleri

 

PH, AKM, KOI, Yağ, T.CN , SCl
11

 

13 1,3 İletken Plaka İmalatı PH,AKM,KOİ,Yağ,S=, T.Cr, Pb,T.CN, Cu, Ni
11

 

14 1,3 Akü İmalatı,Stabilizatör İmali, Birincil ve İkincil Akümülatör, Batarya ve Pil İmalatı ve Benzeri PH, AKM, KOİ,Yağ, S=, Pb, Hg,Cd, Cu, Ni, Zn,Ag
11 15 1,3 Sırlama, Emayeleme, Mineleme

Tesisleri

PH, AKM, KOI, Yağ, Pb, T.Cr,  Zn, Cd,Cu, Ni,
11 16 1,3 Metal Taşlama ve Zımparalama Tes. PH,AKM,KOİ,Yağ, T.Cr,Pb, T.CN, Cd, Cu,Ni,Zn
11

 

17 1,3 Metal Cilalama ve Vernikleme Tes. PH,AKM,KOİ,Yağ, Cu,Zn
11

 

18 1,3 Laklama/Boyama PH,AKM,KOİ,Yağ, T.Cr, Pb, Cd,Cu,Ni,Zn
11

 

19 1,3 Alüminyum Hariç Olmak Üzere Demir Dışı  Metal Üretimi PH,AKM,KOİ,Yağ,Cd,Hg,Zn, Pb, Cu,T.Cr  As, Ni, T.CN
11

 

20 1,3 Alüminyum Oksit ve Alüminyum İzabesi PH,AKM,KOİ,Yağ,S.Cl,
11 21 1,3 Demir ve Demir  Dışı Dökümhane ve.Metal Sekilendirme PH, AKM, KOI, Yağ, T.Cr, T.CN, Pb,  Hg, Cd, Cu, Ni, Zn, As,
11 22 Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler  

 

 

AĞAÇ MAMÜLLERİ VE MOBİLYA SANAYİ

 

12 1 1,3 Sunta, Duralit, Kereste, Doğrama, Kutu, Ambalaj, Mekik ve Benzerleri PH, AKM, KOI
12 2 Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler  

 

 

 

Sektör

Kodu

Sektör

Birim Kodu

K*

Katsayısı

Sektör Birim Adı Analizlenmesi Zorunlu Atıksu

Parametreleri

 

SERİ MAKİNA İMALATI, ELEKTRİK MAKİNALARI VE TECHİZATI, YEDEK PARÇA SANAYİ

 

13 1 1,6 Seri Mak.İml.Elek.Mak.Tec.Yed.

Parça San.

PH, AKM, KOI,Yağ,Pb, T.Cr, T.CN
13 2 Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler  

 

 

TAŞIT FABRİKALARI VE TAMİRHANELERİ

 

14 1 7 Motorlu ve Motorsuz Taşıt Tamirhaneleri (Oto, Traktör Tamirhaneleri ve Benzerleri) PH, AKM, KOI, Yağ, T.Cr, T.CN

 

14 2 1,5 Taşıt Fabrikaları (Otomobil, Kamyon, Traktör, Minibüs, Bisiklet, Motorsiklet ve Benzeri Taşıt Aracı Üreten Fabrikalar) PH, AKM, KOI, Yağ, Pb, T.Cr, Zn, Hg, Cu, Ni, Cd, T.CN
14 3 1,3 Tersaneler ve Gemi Döküm Tes. PH, AKM, KOI, Yağ, T.Cr, T.CN,

 

14 4 Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler  

 

 

KARIŞIK ENDÜSTRİYEL ATIKSULAR

 

15 1 1,3 Küçük-Büyük Org.San.Bölgeleri ve Sektör Belirlemesi Yapılamayan Diğer Sanayiler PH, AKM, KOI, Yağ,T.Cr,Pb, T.CN, Cd, Cu, Zn, Hg, SO4
 

ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ DİĞER ATIKSULAR

 

16 1 1,3 End.Soğut.Suları ve Benzerleri

 

PH, AKM,KOI, Yağ, T °
16 2 1,3 Hava Kirliliğini Kontrol Amacıyla Kullanılan Sulu Filtrelerin Çıkış Suları ve Benzerleri PH, AKM, KOI, SO4, T °
16 3 1,4 Benzin İst.Yer.Ve Taşıt Yıkama Atıksuları PH, AKM, KOI,Yağ

 

16

 

4 1,3 Tutkal Ve Zamk Üretimi PH,AKM,KOİ
16

 

5 1,3 İçmesuyu Filt.Geri Yık.Suları ve Benzerleri PH,AKM,KOİ
16 6 1,7 Katı Atık Değer.ve Bertaraf Tesis. PH, AKM, KOI, Yağ, Pb, T.Cr, Zn, Cd, Cu, T.CN
 

ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ DİĞER ATIKSULAR

 

16 7 1,3 Su Yum.Demin.Rejen.Aktif C.Yıkama ve Rejenerasyon Tesisleri PH, AKM, SO4 , Cl
16 8 1,3 Biodizel  Tesisleri PH, AKM, KOİ, Yağ, T°, Cl

 

16

 

9 1,3 Diş Laboratuvarları PH, AKM
16 10 3,7 Çamaşırhane ve Yemekhanesi Olan Tesisler vb. PH, AKM, KOİ,Yağ S.Klor
16 11 Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler

 

 

ATIKSU ÖNLEM TESİSİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPIM PROJE VE TAAHÜT İŞLEMLERİNİN YAPILMASI İLE İLGİLİ OLARAK FİRMAMIZ İLE İRTİBATA GEÇEREK TEKLİF ALABİLİRSİNİZ.

ÖRNEK:

atıksu önlem tesisi akım diyagramı
atıksu önlem tesisi akım diyagramı
 • Yemekhane
 • Halı Yıkama İşletmeleri
 • Araç Yıkama Yerleri